B??c 1

Giám ??nh t?n th?t

- Khi nh?n ???c thông báo v? t?n th?t và gi?y yêu c?u giám ??nh c?a Ng??i ???c b?o hi?m ho?c ng??i ??i di?n c?a Ng??i ???c b?o hi?m, B?O MINH ho?c ng??i ???c B?O MINH ?y quy?n s? ti?n hành giám ??nh t?i ch? v?i s? có m?t c?a thuy?n tr??ng, nh?ng nhân ch?ng có liên quan và ??i di?n ch? tàu ?? xác ??nh nguyên nhân, m?c ?? h? h?ng và t?n th?t.

- Phí giám ??nh do ng??i yêu c?u giám ??nh tr? và ???c b?i hoàn khi gi?i quy?t b?i th??ng n?u t?n th?t thu?c trách nhi?m b?o hi?m.

- Không có biên b?n giám ??nh c?a B?O MINH ho?c c?a ng??i ???c B?O MINH ?y quy?n, B?O MINH có quy?n t? ch?i gi?i quy?t b?i th??ng toàn b? ho?c m?t ph?n s? ti?n khi?u n?i, tr? khi ?ã có th?a thu?n khác b?ng v?n b?n.

B??c 2

Th?ng báo v? giá c? và n?i s?a ch?a tàu

- Ng??i ???c b?o hi?m ph?i thông báo cho B?O MINH bi?t tr??c m?i d? ki?n v? giá c? và n?i s? ??a tàu ??n s?a ch?a h? h?ng thu?c trách nhi?m b?o hi?m. B?O MINH có quy?n tham gia ý ki?n và quy?t ??nh v? n?i s?a ch?a, giá c? và giám sát vi?c s?a ch?a.

- N?u Ng??i ???c b?o hi?m vi ph?m qui ??nh c?a ?i?u này, B?O MINH có quy?n ch? tài s? ti?n b?i th??ng.

B??c 3

H? s? b?i th??ng

Khi yêu c?u B?O MINH b?i th??ng, Ng??i ???c b?o hi?m ph?i cung c?p cho Ng??i b?o hi?m nh?ng tài li?u sau:

 • Gi?y yêu c?u b?i th??ng c?a Ng??i ???c b?o hi?m,
 • Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m,
 • Biên b?n giám ??nh c?a B?O MINH ho?c ng??i ???c B?O  MINH

?y quy?n,

 • Gi?y ch?ng nh?n m?t tàu c?a c? quan có th?m quy?n (tr??ng h?p tàu b? m?t tích) ho?c gi?y ch?ng nh?n xóa ??ng ký tàu cá,
 • Biên b?n tai n?n do chính quy?n ??a ph??ng ho?c công an l?p (tr??ng h?p tai n?n liên quan ??n ng??i, tàu và tài s?n c?a ng??i th? ba),
 • Hóa ??n ch?ng t? liên quan ??n nh?ng chi phí ?òi b?i th??ng,
 • Kháng ngh? hàng h?i, báo cáo tai n?n ho?c t?n th?t có xác nh?n c?a chính quy?n n?i x?y ra tai n?n, ho?c b?n ??n ??u tiên (n?u tai n?n x?y ra khi tàu ?ang trên hành trình),
 • Th? khi?u n?i và toàn b? tài li?u, ch?ng t? liên quan ??n ng??i th? ba (n?u có),
 • Nh?ng ch?ng t? liên quan khác (trích sao nh?t ký hàng h?i, nh?t ký máy, nh?t ký th?i ti?t, s? hành trình, gi?y phép di chuy?n l?c l??ng khai thác th?y s?n, các gi?y t? ??ng ki?m hay gi?y t? khác c?a tàu.... tùy theo t?ng v? vi?c c? th?).

Sau khi B?O MINH nh?n ???c ??y ?? h? s? khi?u n?i nói trên c?a Ng??i ???c b?o hi?m, n?u trong vòng b?y ngày mà không có yêu c?u gì thêm thì h? s? khi?u n?i ?ó ???c coi là ??y ?? và h?p l?.

B?i th??ng trên và d??i giá tr? th?c t? thân tàu:

 1. N?u giá tr? tàu tham gia b?o hi?m v??t quá giá tr? th?c t?, B?O MINH s? b?i th??ng t?n th?t toàn b? theo giá tr? th?c t? c?a tàu.
 2. N?u giá tr? tàu tham gia b?o hi?m th?p h?n giá tr? th?c t? thì:
  • B?O MINH s? b?i th??ng t?n th?t toàn b? theo giá tr? tham gia b?o hi?m c?a tàu.
  • B?O MINH s? b?i th??ng nh?ng t?n th?t b? ph?n c?a thân tàu (k? c? nh?ng chi phí theo ?i?m 2.1.2 trên ?ây) theo t? l? gi?a giá tr? b?o hi?m v?i giá tr? th?c t? c?a tàu. Quy ??nh này ch? áp d?ng trong tr??ng h?p tàu b?o hi?m theo ?i?u ki?n “A”.

T?n th?t toàn b? thân tàu:

T?n th?t toàn b? thân tàu nói trong Qui t?c này bao g?m c? t?n th?t toàn b? th?c t? và ??c tính:

 • Tàu b? h?y ho?i hoàn toàn không th? ph?c h?i ???c, c?ng nh? tàu b? m?t tích n?u nh? ?ã quá th?i gian ba tháng không nh?n ???c tin t?c gì v? tàu ?ó ??u coi là t?n th?t toàn b? th?c t?.
 • Tàu b? h? h?ng mà xét th?y không th? tránh kh?i t?n th?t toàn b?, ho?c toàn b? chi phí s?a ch?a ph?c h?i, chi phí tr?c c?u v?t

Xem các s?n ph?m b?o hi?m thu?c nghi?p v? b?o hi?m hàng h?i

A. B?O HI?M TÀU CÁ 

 1. B?o hi?m thân tàu cá
 2. B?o hi?m trách nhi?m dân s? ch? tàu cá
 3. B?o hi?m r?i ro chi?n tranh tàu cá

B. B?O HI?M TÀU SÔNG, TÀU VEN BI?N

 1. B?o hi?m thân tàu sông, tàu ven bi?n
 2. B?o hi?m trách nhi?m dân s? ch? tàu sông, tàu ven bi?n
 3. B?o hi?m chi?n tranh tàu sông, tàu ven bi?n
 4. B?o hi?m TNDS ch? tàu ??i v?i ng??i kinh doanh v?n t?i hành khách hàng hoá d? cháy và d? n? trên ???ng thu? n?i ??a

C.B?O HI?M HÀNG HÓA

 1. ?i?u kho?n b?o hi?m t?n th?t riêng hàng hóa
 2. ?i?u kho?n b?o hi?m m?i r?i ro hàng hóa
 3. ?i?u kho?n b?o hi?m hàng hóa (A)
 4. ?i?u kho?n b?o hi?m hàng hóa (B)
 5. ?i?u kho?n b?o hi?m hàng hóa (C)
 6. ?i?u kho?n b?o hi?m hàng hóa v?n chuy?n b?ng ???ng không
 7. ?i?u kho?n b?o hi?m hàng hóa v?n chuy?n n?i ??a
 8. ?i?u kho?n b?o hi?m hàng x?ng, d?u ch? r?i