B??c 1

H? s? b?i th??ng du l?ch qu?c t?

H? s? khi?u n?i ph?i ???c g?i kèm ??y ?? b?ng ch?ng theo yêu c?u c?a B?o Minh trong tr??ng h?p t? vong, ?m ?au, th??ng t?t hay thi?t h?i d?n ??n phát sinh khi?u n?i theo ??n b?o hi?m này và Ng??i ???c b?o hi?m khi có yêu c?u c?a B?o Minh ph?i b?ng chi phí c?a mình cung c?p toàn b? thông tin c?n thi?t cho vi?c gi?i quy?t b?i th??ng.

Các ch?ng t? khi?u n?i b?ng ti?ng n??c ngoài khi g?i ??n B?o Minh ph?i ???c d?ch sang ti?ng Vi?t và ??m b?o tính pháp lý. Chi phí d?ch ch?ng t? này do Ng??i ???c b?o hi?m ch?u chi phí.

 

B??c 2

T?p h?p các gi?y t?

Các ch?ng t? ???c yêu c?u có th? thay ??i theo t?ng tr??ng h?p.

Các ch?ng t? khi?u n?i c? b?n:

 • Gi?y yêu c?u tr? ti?n b?o hi?m
 • B?n g?c H?p ??ng/Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m kèm b?n sao H?p ??ng b?o hi?m (n?u có)
 • B?n sao H? chi?u
 • B?n sao Vé máy bay/Th? lên máy bay
 • Các ch?ng t? ch?ng minh hoàn c?nh t?n th?t và s? ti?n khi?u n?i
 • Các hóa ??n tài chính g?c liên quan ??n yêu c?u tr? ti?n b?o hi?m.
 • Tr??ng h?p tai n?n d?n ??n th??ng t?t thân th? c?a Ng??i ???c b?o hi?m ho?c m?t hành lý do m?t c?p, m?t tr?m: Ng??i ???c b?o hi?m ph?i thông báo cho công an và ph?i có Biên b?n tai n?n c?a c? quan có th?m quy?n và nêu rõ trách nhi?m pháp lý c?a bên th? ba (n?u có) v? s? vi?c ?ó.
 • Nh?ng r?i ro liên quan ??n hãng v?n chuy?n d?n ??n nh?n hành lý ch?m, m?t hành lý, chuy?n ?i b? trì hoàn, Ng??i ???c b?o hi?m ph?i l?y báo cáo hành lý b?t th??ng, v?n b?n t? hãng v?n chuy?n xác nh?n v? th?i gian hành lý ch?m ho?c xác nh?n m?t hành lý. 

Trong t?ng tr??ng h?p, h? s? b?i th??ng bao g?m :

Tr??ng h?p  yêu c?u b?i th??ng th??ng t?t t?m th?i  và Chi phí y t? do tai n?n

 1. Gi?y yêu c?u b?i th??ng ()
 2. Biên b?n tai n?n c?a công an ho?c c? quan có  th?m quy?n (N?u có )
 3. Toàn b? h? s? y t? có liên quan ??n tai n?n  (Ch? ??nh  xét nghi?m, k?t qu?  xét nghi?m, ch? ??nh nh?p vi?n, phi?u khám b?nh, toa thu?c, ch? ??nh c?a bác s?…)
 4. Toàn b? hóa ??n tài chính c?a các chi phí y t?  phát sinh do tai n?n (B?n g?c) (Hóa ??n ti?n  phòng,  hóa ??n  xe  c?p  c?u, hóa ??n  mua  thu?c và các hóa ??n khác c?a b?nh vi?n…)
 5. Gi?y ra vi?n (Sao y b?n chính)

Tr??ng h?p T? vong do tai n?n

 1. Gi?y yêu c?u b?i th??ng ()
 2. Biên b?n tai n?n, k?t lu?n ?i?u tra nguyên nhân  ch?t c?a công an.
 3.  Gi?y ch?ng t?.
 4. Gi?y khám nghi?m t? thi (Tr??ng h?p n?u có khám nghi?m t? thi)
 5.  Ch?ng t? ch?ng minh quy?n th? h??ng ti?n b?i th??ng 
 6. B?n sao Gi?y ch?ng minh nhân dân c?a ng??i th? h??ng

       Tr??ng h?p th??ng t?t v?nh vi?n

 1.  Gi?y yêu c?u b?i th??ng ()
 2. Biên b?n tai n?n c?a công an ho?c c? quan có  th?m quy?n (N?u có biên b?n ???c l?p)
 3. Gi?y ch?ng th??ng ho?c gi?y ch?ng nh?n  Th??ng t?t v?nh vi?n 
 4. H? s? y t? v? tình tr?ng th??ng t?t

Các l?u ý khác

 1. Tr??ng h?p tai n?n giao thông có C?nh sát giao thông, Ng??i ???c b?o hi?m cung c?p Biên b?n gi?i quy?t tai n?n ho?c Gi?y ch?ng nh?n tai n?n c?a C?nh sát giao thông.
 2. Các tr??ng h?p tai n?n khác nh?: Tai n?n trong sinh ho?t, va qu?t tai n?n giao thông  không có c?nh sát giao thông,… Ng??i ???c b?o hi?m cung c?p b?n t??ng trình tai n?n, b?n t??ng trình có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng/c? quan Ng??i ???c b?o hi?m ho?c công an n?i b? tai n?n.
 3. N?u Ng??i ???c b?o hi?m b? tai n?n có ?i?u khi?n xe c? gi?i thì yêu c?u cung c?p cho B?o Minh Gi?y ??ng ký xe và Gi?y phép lái xe h?p l?.
 4. Ng??i ???c b?o hi?m n?u b? tai n?n có s? d?ng r??u bia, yêu c?u cán b? gi?i quy?t b?i th??ng ti?n hành xác minh n?ng ?? alcol trong máu ?? xem xét.      
 1. Ch?ng t? y t?: Các ch?ng t? cung c?p cho B?o Minh ph?i là b?n g?c, tr??ng h?p không có b?n g?c ph?i có gi?i trình ho?c sao y có xác nh?n c?a cán b? B?o Minh ho?c ?ã ???c công ch?ng. L?u ý hóa ??n thanh toán ph?i là b?n g?c n?u B?o Minh thanh toán h?t giá tr? c?a Hóa ??n. 
 2. Trong nh?ng tr??ng h?p ??c bi?t c?n thi?t , chúng tôi có quy?n yêu c?u b? sung nh?ng ch?ng t?  không ???c li?t kê ? trên ?? vi?c gi?i quy?t b?i th??ng ???c th?c hi?n nhanh chóng và chính xác.

Xem quy t?c s?n ph?m b?o hi?m trong nghi?p v? b?o hi?m con ng??i

A. B?O HI?M DU L?CH

 1. B?o hi?m du l?ch qu?c t?
 2. B?o hi?m ng??i n??c ngoài du l?ch Vi?t Nam
 3. B?o hi?m khách du l?ch trong n??c
 4. B?o hi?m Cán b?, công ch?c ?i công tác n??c ngoài

B. B?O HI?M H?C SINH 

 1. B?o hi?m toàn di?n ??i v?i h?c sinh
 2. B?o hi?m tai n?n thân th? h?c sinh 24 gi? ngày ?êm

C. B?O HI?M Y T? T? NGUY?N

 1. B?o hi?m s?c kho? và tai n?n
 2. B?o hi?m s?c kho? toàn di?n
 3. B?o hi?m s?c kho? gia ?ình
 4. B?o hi?m s?c kho? giáo viên
 5. B?o hi?m sinh m?ng cá nhân
 6. B?o hi?m n?m vi?n và ph?u thu?t
 7. B?o hi?m k?t h?p con ng??i
 8. B?o hi?m ch?m sóc s?c kho? và tai n?n cá nhân Vi?t Nam
 9. B?o hi?m ch?m sóc s?c kho? và tai n?n cá nhân qu?c t?
 10. B?o hi?m an khang s?c kho?

D. B?O HI?M NG??I LAO ??NG

 1. B?o hi?m b?i th??ng cho ng??i lao ??ng trong các doanh nghi?p xây d?ng, l?p ??t
 2. B?o hi?m trách nhi?m ng??i s? d?ng lao ??ng
 3. B?o hi?m b?i th??ng tai n?n ng??i lao ??ng

E. B?O HI?M TAI N?N

 1. B?o hi?m tai n?n ng??i s? d?ng ?i?n
 2. B?o hi?m tai n?n con ng??i
 3. B?o hi?m tai n?n và chi phí y t?
 4. B?o hi?m tai n?n hành khách ?i l?i trong n??c
 5. B?o hi?m tai n?n và s?c kho? thuy?n viên