B?o hi?m con ng??i

B?o hi?m du l?ch qu?c t?

B?o hi?m du l?ch qu?c t?

B?o hi?m du l?ch qu?c t? B?o Minh v?i ph?m vi b?o hi?m khu v?c ??ng Nam á, Chau á và Toàn c?u s? giúp b?n an tam trong m?i chuy?n ?i v?i h?n 22 quy?n l?i b?o hi?m.
B?o hi?m du l?ch trong n??c

B?o hi?m du l?ch trong n??c

B?o Minh nh?n b?o hi?m cho nh?ng ng??i ?i tham quan, ngh? mát, t?m bi?n, leo núi…ho?c ngh? t?i khách s?n, nhà khách trong ph?m vi l?nh th? Vi?t Nam
B?o hi?m toàn di?n ??i v?i h?c sinh-sinh viên

B?o hi?m toàn di?n ??i v?i h?c sinh-sinh viên

S?n ph?m b?o hi?m toàn di?n h?c sinh - sinh viên: H?c sinh - Sinh viên ?ang theo h?c các tr??ng: nhà tr?, m?u giáo, ph? th?ng c? s?, ph? th?ng trung h?c, các tr??ng ??i h?c, trung h?c chuyên nghi?p, h?c sinh h?c ngh?.
B?o hi?m s?c kh?e toàn di?n

B?o hi?m s?c kh?e toàn di?n

S?n ph?m b?o hi?m y t? t? nguy?n ??i v?i m?i c?ng dan Vi?t Nam và ng??i n??c ngoài ?ang sinh s?ng làm vi?c t?i Vi?t Nam t? 1-65 tu?i. ??i v?i ch??ng trình b?o hi?m ??c bi?t ch? nh?n t?i 60 tu?i