Báo cáo th??ng niên 2019

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2019
10-06-2020
15:35

Báo cáo th??ng niên n?m 2018

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2018
06-06-2019
11:34

Báo cáo th??ng niên n?m 2017

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2017
31-05-2018
09:10

Báo cáo th??ng niên n?m 2016

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2016
02-10-2017
16:11

Báo cáo th??ng niên n?m 2015

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2015
02-10-2017
16:09

Báo cáo th??ng niên n?m 2014

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2014
02-10-2017
16:08

Báo cáo th??ng niên n?m 2013

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2013
02-10-2017
16:06

Báo cáo th??ng niên n?m 2012

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2012 (Xin vui lòng b?m vào các link bên d??i ?? xem chi ti?t)
02-10-2017
15:59

Báo cáo th??ng niên n?m 2011

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2011
02-10-2017
15:51

Báo cáo th??ng niên n?m 2010

T?ng C?ng ty CP B?o Minh tran tr?ng gi?i thi?u ??n Quy khách hàng, Quy ??i tác, Quy C? ??ng Báo cáo th??ng niên n?m 2010
02-10-2017
15:48