BAN T? CH?C NHÂN S?

(Human Resource Division) 

Ban T? ch?c nhân s? có các ch?c n?ng sau:

- T? ch?c th?c hi?n công tác t? ch?c nhân s? toàn T?ng công ty trong ph?m vi phân c?p và t?i tr? s? chính T?ng công ty.

- Phân ph?i ti?n l??ng, tuy?n d?ng, ph?i h?p ?ào t?o ngu?n nhân l?c toàn T?ng công ty trong ph?m vi phân c?p và t?i tr? s? chính T?ng công ty.

 

 

H? H?ng H?nh

Phó Giám ??c ph? trách

hhanh@baominh.com.vn