BAN TÀI CHÍNH - K? HO?CH

(Finance and Planning Division) 

Ban Tài chính - K? ho?ch có ch?c n?ng sau:

Tham m?u cho Ban ?i?u hành T?ng công ty trong công tác qu?n lý, ch? ??o, giám sát và th?c hi?n các v?n ??:

  - Qu?n lý tài chính trong toàn T?ng công ty.

  - K? toán tài chính trong toàn T?ng công ty.

  - Th?ng kê trong toàn T?ng công ty.

  - K? ho?ch trong toàn T?ng công ty.

 

Bà Nguy?n Th? Th?

Quy?n Giám ??c

ntthu@baominh.com.vn