BAN TÁI B?O HI?M

(Reinsurance Division)

Ban tái b?o hi?m có các ch?c n?ng sau:

V? nh??ng tái b?o hi?m: Xây d?ng ph??ng án và ch??ng trình nh??ng tái b?o hi?m ??i v?i t?t c? các nghi?p v? (tr? nghi?p v? P&I), qu?n lý và tr?c ti?p th?c hi?n nh??ng tái b?o hi?m (tr? nghi?p v? P&I) trong toàn T?ng công ty. Tham m?u cho T?ng Giám ??c các v?n ?? liên quan ??n nh??ng tái b?o hi?m.

V? nh?n tái b?o hi?m: Xây d?ng k? ho?ch và ph??ng án nh?n tái b?o hi?m, qu?n lý và tr?c ti?p nh?n tái b?o hi?m t?t c? các nghi?p v? trong toàn T?ng công ty.

 

Ông Nguy?n Thành Nam

Giám ??c

 namreins@baominh.com.vn