BAN PHÁT TRI?N KINH DOANH

(Business Development) 

Ban phát tri?n kinh doanh có các ch?c n?ng sau: 

Phòng phát tri?n kinh doanh th?c hi?n ch?c n?ng ho?ch ??nh, xây d?ng, t? ch?c th?c hi?n, ki?m soát và c?i ti?n nâng cao hi?u qu? các ch??ng trình phát tri?n kinh doanh vi mô khai thác b?o hi?m qua các kênh khách hàng l?n, các h? th?ng ngân hàng, công ty tài chính, ban qu?n lý d? án c?a các B?, các t?p ?oàn, doanh nghi?p qui mô l?n và các lo?i hình thu phí nh? l? nh?ng s? l??ng khách hàng l?n.

 

Ông Tr?nh Minh ??c

Giám ??c

tmduc@baominh.com.vn