BAN MARKETING & QU?N LÝ ??I LÝ

(Marketing & Agency Division) 

Ban Marketing & Qu?n lý ??i lý có các ch?c n?ng sau:

- ??nh h??ng chi?n l??c các ho?t ??ng marketing và kênh phân ph?i c?a T?ng công ty.

- Nghiên c?u th? tr??ng, tham m?u cho Ban ?i?u hành vi?c phát tri?n và m? r?ng th? tr??ng.

- Xây d?ng chi?n l??c th??ng hi?u, chi?n l??c s?n ph?m, chi?n l??c giá c?, chi?n l??c phát tri?n kênh phân ph?i.

- Xây d?ng chính sách phát tri?n và qu?n lý ??i lý, chính sách ch?m sóc khách hàng.

ong-le-anh-tuan

Ông Lê Anh Tu?n

Giám ??c

latuan@baominh.com.vn