BAN KI?M TOÁN & KI?M TRA N?I B?

(Internal Audit Division)

Ban ki?m toán & ki?m tra n?i b? có các ch?c n?ng sau:

Ki?m tra, giám sát vi?c ch?p hành pháp lu?t và các c? ch?, chính sách c?a Nhà n??c, ?i?u l? T?ng công ty và các quy ??nh n?i b? trong ho?t ??ng kinh doanh c?a T?ng công ty, công ty thành viên.

?ánh giá chính xác k?t qu? ho?t ??ng kinh doanh, th?c tr?ng tài chính c?a T?ng công ty, công ty thành viên.

- Tham m?u cho T?ng Giám ??c ch? ??o th?c hi?n, gi?i quy?t khi?u n?i t? cáo có liên quan trong toàn T?ng công ty.

 

ong-nguyen-sy-hung

Ông Nguy?n S? Hùng

Giám ??c

nshung@baominh.com.vn