BAN K? TOÁN 

(Accounting Division)

Ban k? toán có các ch?c n?ng sau:

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành các gi?i pháp v? qu?n lý tài chính c?a V?n phòng tr? s? chính, các gi?i pháp quy trình trong vi?c thanh toán, h?ch toán, thu chi, ?? ph?c v? công vi?c qu?n lý và kinh doanh c?a V?n phòng tr? s? chính ??t hi?u qu? nh?t.

- T? ch?c h?ch toán, k? toán k?p th?i, ??y ??, chính xác toàn b? các ho?t ??ng thu chi tài chính và k?t qu? kinh doanh t?ng nghi?p v? phát sinh t?i tr? s? chính T?ng công ty theo các quy ??nh c?a pháp lu?t và quy ??nh c?a T?ng công ty.

 


 Ông Sái V?n H?ng

K? Toán Tr??ng

svh@baominh.com.vn