BAN ??U T?

(Investment Division) 

Ban ??u t? có các ch?c n?ng sau:

- Th?ng nh?t t? ch?c th?c hi?n và qu?n lý các ho?t ??ng ??u t? v?n c?a T?ng công ty theo quy ??nh c?a pháp lu?t và theo ?i?u l? t? ch?c ho?t ??ng c?a T?ng công ty trên nguyên t?c an toàn, hi?u qu?, b?o toàn và phát tri?n các ngu?n v?n ??u t? c?a T?ng công ty.

- Làm ??u m?i theo dõi và x? lý các v?n ?? liên quan t?i vi?c ??u t? t? bên ngoài vào T?ng công ty.

 

 

Bà Tr?n Th? Thanh H??ng

Giám ??c

tthuong@baominh.com.vn