BAN CÔNG NGH? THÔNG TIN

(Information Technology Division) 

Ban công ngh? thông tin có các ch?c n?ng sau:

V? qu?n lý: ??nh h??ng phát tri?n, ch? ??o và h??ng d?n các ho?t ??ng liên quan ??n ?ng d?ng công ngh? thông tin trong toàn T?ng công ty. Tham m?u cho T?ng công ty các v?n ?? liên quan ??n các h? th?ng thông tin trong toàn T?ng công ty.

V? tác nghi?p: T? ch?c th?c hi?n các d? án v? h? th?ng thông tin và các d? án h? t?ng k? thu?t công ngh? thông tin. Tr?c ti?p qu?n lý và ?i?u hành các h? th?ng x? lý thông tin dùng chung và h? t?ng k? thu?t công ngh? thông tin t?i T?ng công ty. H? tr? ng??i dùng trong toàn T?ng công ty v? các v?n ?? liên quan ??n các h? th?ng thông tin và h? t?ng k? thu?t công ngh? thông tin chung. 

 

 

Ông V??ng Trí Hi?u

Giám ??c

vthieu@baominh.com.vn