BAN B?O HI?M HÀNG H?I

(Marine Insurance Division)

Ban B?o hi?m hàng h?i có các ch?c n?ng sau:

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành các ch? tr??ng, ??nh h??ng phát tri?n, xây d?ng ch? ?? chính sách. T? ch?c h??ng d?n toàn h? th?ng tri?n khai th?c hi?n kinh doanh các lo?i hình nghi?p v? b?o hi?m hàng h?i trong toàn T?ng công ty; ??m b?o nghi?p v? luôn có t?ng tr??ng và hi?u qu? hàng n?m. ?? xu?t cho T?ng Giám ??c, Ban ?i?u hành gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh liên quan ??n nghi?p v? b?o hi?m hàng h?i.

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành và/ho?c tr?c ti?p phê duy?t (trong phân c?p) trong công tác ?ánh giá r?i ro nh?n b?o hi?m (Underwriting) và gi?i quy?t b?i th??ng các d?ch v? trên m?c phân c?p c?a Ban b?o hi?m hàng h?i cho các công ty thành viên.

- ?? xu?t các bi?n pháp nh?m c?ng c? và phát tri?n h? th?ng. T? ch?c th?c hi?n công tác giám ??nh và xét b?i th??ng hàng h?i trong toàn T?ng công ty.

- ?? xu?t cho Ban ?i?u hành công tác trích l?p các qu? d? phòng hàng tháng, hàng quý và hàng n?m theo ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t.

 

Ông Nguy?n V?n Minh

Giám ??c

nvminh@baominh.com.vn

 

Bà Võ Th? Di?m Trâm

Phó Giám ??c

vtdtram@baominh.com.vn

 

Bà Tr?n Anh ?ào

Phó Giám ??c

tadao@baominh.com.vn