BAN B?O HI?M D? ÁN

(Project & Comprehensive Insurance Division)

Ban B?o hi?m d? án có các ch?c n?ng sau:

- Là ??u m?i khai thác n?m b?t và qu?n lý m?i thông tin có liên quan ??n các d? án và d?ch v? l?n có nhu c?u tham gia b?o hi?m

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành các v?n ?? liên quan ??n các công vi?c h? tr? h??ng d?n công ty thành viên trong vi?c khai thác ??u th?u các d? án d?ch v? l?n, các d?ch v? ph?i l?a ch?n nhà b?o hi?m thông qua ph??ng th?c ??u th?u, ch? ??nh th?u trong toàn T?ng công ty.

- Tr?c ti?p khai thác các d? án, d?ch v? b?o hi?m mà Ban có m?i quan h? tr?c ti?p thu?c các nghi?p v? Tài s?n & K? thu?t, Hàng h?i, Hàng không; các d?ch v? ph?i l?a ch?n nhà b?o hi?m thông qua ph??ng th?c ??u th?u, ch? ??nh th?u.

- ??m nhi?m vi?c duy trì và phát tri?n quan h? v?i các nhà môi gi?i b?o hi?m trong n??c và qu?c t?.

 

Ông Nguy?n Xuân Tr?ng

Giám ??c 

nxtrong@baominh.com.vn