BAN B?O HI?M CON NG??I

(Personal Insurance Division)

 Ban B?o hi?m con ng??i có các ch?c n?ng sau:

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành các ch? tr??ng, ??nh h??ng phát tri?n, xây d?ng ch? ?? chính sách. T? ch?c h??ng d?n toàn h? th?ng tri?n khai th?c hi?n kinh doanh các lo?i hình nghi?p v? B?o hi?m con ng??i trong toàn T?ng công ty ??m b?o nghi?p v? luôn có t?ng tr??ng và hi?u qu? hàng n?m. ?? xu?t cho T?ng Giám ??c, Ban ?i?u hành gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh liên quan ??n nghi?p v? b?o hi?m con ng??i.

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành và/ho?c tr?c ti?p phê duy?t (trong phân c?p) trong công tác ?ánh giá r?i ro nh?n b?o hi?m (Underwiting). Gi?i quy?t b?i th??ng các d?ch v? trên m?c phân c?p c?a Ban h?o hi?m con ng??i cho các công ty thành viên.

- ?? xu?t các gi?i pháp nh?m c?ng c? và phát tri?n h? th?ng t? ch?c th?c hi?n công tác giám ??nh. Xét b?i th??ng con ng??i trong toàn T?ng công ty.

- Th?c hi?n t?ng h?p và c?p nh?t s? li?u b?o hi?m con ng??i theo quy ??nh c?a T?ng công ty, c?a Nhà n??c và yêu c?u c?a B? Tài chính, Hi?p h?i B?o hi?m.

- ?? xu?t Ban ?i?u hành công tác trích l?p các qu? d? phòng hàng tháng, hàng quý và hàng n?m theo ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t. 

Th.s? Lu?t - Lu?t S?

Bà Ph?m Thanh H?i

Giám ??c

pthai@baominh.com.vn