Bác S? Gi?i Thích Sau Khi U?ng R??u Bia Bao Lau Thì Có Th? Lái Xe

Theo quy ??nh c?a Lu?t phòng ch?ng tác h?i c?a r??u, bia có hi?u l?c t? 1.1.2020, hành vi ?i?u khi?n ph??ng ti?n giao thông mà trong máu ho?c h?i th? có n?ng ?? c?n b? nghiêm c?m. Tr??c quy ??nh này, nhi?u ng??i b?n kho?n r?ng sau khi u?ng r??u, bia bao lâu thì có th? lái xe?

“Có ng??i u?ng r??u t?i hôm tr??c, t?i hôm sau v?n còn d??ng tính trong máu”

Theo Th?c s?, Bác s? Nguy?n Trung Nguyên - Ph? trách Trung tâm Ch?ng ??c (B?nh vi?n B?ch Mai), v? m?t khoa h?c, b?t k? n?ng ?? c?n ? m?c nào, k? c? n?ng ?? th?p thì c?ng ít nhi?u làm ?nh h??ng ??n th?n kinh.

V?i quy ??nh hi?n nay, ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n giao thông dù là ôtô, xe máy, xe ??p, tàu, thuy?n, máy bay... n?u u?ng r??u tr??c ho?c trong khi ?i?u khi?n ph??ng ti?n ??u b? ph?t, thì cách ??i phó tích c?c nh?t là xác ??nh tâm th? "?ã u?ng r??u bia thì không lái xe".

 
L?c l??ng CSGT ki?m tra n?ng ?? c?n ng??i tham gia giao thông. ?nh: Tr?n V??ng 

Còn v? vi?c “sau khi u?ng r??u bia bao lâu thì n?ng ?? c?n không còn trong máu?”, bác s? Nguyên cho r?ng ?ây là câu h?i r?t khó tr? l?i chính xác. Vì th?i gian t? lúc u?ng r??u ??n khi ki?m tra ?? ra ???c xét nghi?m âm tính thì ph? thu?c r?t nhi?u y?u t? nh? l??ng, lo?i r??u mình u?ng, s?c kh?e c?a t?ng ng??i, n?ng ?? r??u mình u?ng, u?ng càng nhi?u thì n?ng ?? càng cao.

“H?p thu nhanh nh?t là r??u 20 ??. V?i nh?ng tr??ng h?p khác nh? u?ng lúc ?ói thì h?p thu r??u càng nhanh, khi có th?c ?n thì h?p thu ch?m h?n. C? th? ng??i mà c? u?ng kéo dài, u?ng tri?n miên thì r??u t?n t?i trong ng??i s? lâu h?n. M?t s? tr??ng h?p cá bi?t thì ph? thu?c vào s?c kh?e c? th?, c?ng s? ?nh h??ng ??n th?i gian n?ng ?? c?n có trong máu. Không ai gi?ng ai c?.

Chúng ta ph?i c?n th?n, vì có nh?ng ng??i u?ng r??u t?i hôm tr??c mà t?i hôm sau v?n còn d??ng tính trong máu và h?i th?. Cách t?t nh?t là h?n ch? t?i ?a s? l?n u?ng r??u, h?n ch? t?i ?a l??ng r??u chúng ta u?ng. ?? ??m b?o an toàn cho b?n thân và m?i ng??i”- bác s? Nguyên nh?n m?nh.

Ngoài r??u, nhi?u th?c ?n khác c?ng ch?a ethanol

Bác s? Trung tâm Ch?ng ??c c?ng c?nh báo, hi?n các th?c ?n hay m?t s? lo?i qu? lên men c?ng có th? có ethanol trong ?ó. Socola, thu?c siro c?m cúm, dung d?ch sát trùng, viên sát trùng mi?ng, h?ng... m?t s? ?? u?ng c?ng có th? có m?t l??ng ethanol.

“Nh?ng ng??i dân hoàn toàn yên tâm, các ??ng chí công an có quy trình làm vi?c xét nghi?m sàng l?c ban ??u, n?u c?n có th? xét nghi?m l?n 2. ? m?t s? n??c, test sàng l?c ban ??u, n?u d??ng tính h? s? làm b??c 2.

? Vi?t Nam, tôi ???c bi?t là c?ng làm nh? v?y. Chúng ta l?u ý r?ng n?u không may ?n ph?i nh?ng ?? ?n, th?c u?ng có ethanol thì ít nh?t nên ??i 15- 30 phút m?i tham gia giao thông, vì n?u không may ki?m tra v?n s? có m?t chút ethanol trong h?i th?”- bác s? Nguyên ??a ra c?nh báo.

Th?c s?, bác s? Nguy?n ??ng ??c - Trung tâm Ch?ng ??c (B?nh vi?n B?ch Mai) thì cho r?ng, v? c? b?n r??u là ch?t ??c cho c? th?. Chúng ta ?ã l?m d?ng r??u hàng nghìn n?m nay. ??i v?i ng??i tr?, thì r??u làm ?c ch? th?n kinh, d? d?n ??n bi?n ch?ng do b? ng? ??c r??u c?p tính, ??c bi?t là h? ???ng huy?t. N?u u?ng nhi?u thì b? t?n th??ng não, nh? não b? teo ?i.

“V?i ng??i tr?, ch?c ch?n là ph?i tránh xa, vì c? cu?c ??i ? phía tr??c, làm sao ?? não không b? t?n th??ng s?m, ph?i tránh xa con ???ng nghi?n ng?p. Chúng ta càng h?n ch? s? d?ng r??u càng s?m càng t?t”- bác s? ??c nh?n m?nh.

Ngu?n: 

Vi?t bình lu?n