1. Chevrolet B?c Ninh

??a ch?: ???ng Lê Thái T?, Ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh

S?T: 0904.485.689

 

2. Garage B?c T? S?n

??a ch?: Ph? M?i, ??ng Nguyên, B?c Ninh

S?T: (0222) 3759975

 

3. Garage ô tô Quang Truy?n

??a ch?: 175 Tr?n H?ng ??o, Ph? V?, P. ??i Phúc, TP. B?c Ninh

S?T: (0222) 3854614

 

4. Garage Thu?n Phong

??a ch?: Hòa ?ình, VC, B?c Ninh

S?T: (0222) 3701166

5. Huyndai B?c Ninh

??a ch?: ???ng Lê Thái T?, Ph??ng Võ C??ng, Thành ph? B?c Ninh.

S?T: 0986.999.636

6. Kia B?c Ninh

??a ch?: ???ng Lê Thái T?, Ph??ng Võ C??ng, TP.B?c Ninh, t?nh B?c Ninh.

7. Mitsubishi Vi?t Nam

??a ch?: ???ng Lê Thái T?, Ph??ng Võ C??ng, TP.B?c Ninh

S?T: 0919.692.692

 

 

8. Toyota B?c Ninh

??a ch?: Lô A Lê Thái T?, ph??ng Võ C??ng, Thành ph? B?c Ninh 

S?T: 0936.315.171

 

9. Garage Thành Thúy

??a ch?: Khu 10, ??i Phúc, B?c Ninh

S?T: (0222) 3822259