1. Thaco B?c Giang

??a ch?:Ti?u C?m CN D?nh k? Tp B?c Giang

S?T: (0204) 3992332

 

2. Garage ô tô Hi?n T?

??a ch?:  1031 khu D c?m CN D?nh K?, Thành ph? B?c Giang, B?c Giang. 

S?T: (0204) 3559094

 

3. Garage ô tô Tân Ti?p

??a ch?: 1035 C?m CN D?nh k? Tp B?c Giang

S?T: 0942.768.668

 

4. Garage ?ô Thành

??a ch?:  716 ???ng Lê L?i, ph??ng Hoàng V?n Th?, Ph??ng Hoàng V?n Th?, Thành ph? B?c Giang, B?c Giang

S?T: (0204) 3857018

 

5. Huyndai B?c Giang

??a ch?: Lo 01, C?m công ngh?p D?nh K?, TP. B?c Giang

S?T: 0915.419.298

 

6. X??ng ch?a 150 - Công ty CPXDTL 1

??a ch?: Tân Thành, Phi mô, huy?n L?ng giang, B?c Giang

S?T: (0204) 3881226