2020, “m? vàng” bancassurance s? ???c khai thác m?nh h?n

??c tính ngân hàng hi?n lãi ròng kho?ng 70% t? kênh bancassurance, còn doanh thu t? kênh này c?ng chi?m t? tr?ng ngày m?t l?n trong t?ng doanh thu phí c?a doanh nghi?p b?o hi?m, nên ?ây là kênh s? ???c khai thác m?nh h?n trong n?m t?i.

“N?m 2018, doanh thu phí b?o hi?m ??n t? kênh bancassurance c?a chúng tôi ?ã ??t h?n 700 t? ??ng, d? ki?n k?t thúc n?m 2019 con s? này s? ??t 1.000 t? ??ng”, ??i di?n m?t doanh nghi?p có th? ph?n trong Top 5 kh?i phi nhân th? ti?t l?. C?ng theo v? này, doanh thu t? bancassurance c?a công ty b?o hi?m này ?ang chi?m 20% trong t?ng doanh thu phí và s? t?ng m?nh h?n trong n?m 2020.

T? ??u n?m 2019 ??n nay, th? tr??ng bancassurance ti?p t?c ??t t?c ?? t?ng tr??ng ?n t??ng ? c? 2 l?nh v?c nhân th? và phi nhân th?.

Theo th?ng kê s? b? c?a các doanh nghi?p, tính ??n 31/10/2019, n?u nh? doanh thu toàn th? tr??ng nhân th? ??t 8.000 t? ??ng, thì riêng doanh thu c?a kênh bancassurance t? 10 ngân hàng l?n ?ã ??t h?n 7.000 t? ??ng.

V?i kh?i phi nhân th?, tuy không có con s? chính th?c, nh?ng nhi?u doanh nghi?p ??t t?c ?? t?ng tr??ng doanh thu bancassurance lên ??n 30%. PTI, PJICO, B?o Vi?t, VBI, ABIC, BIC… là nh?ng doanh nghi?p ?ang bán b?o hi?m r?t t?t qua kênh này.

 

Hi?n nay, các doanh nghi?p phi nhân th? ?ang cung c?p 3 nhóm s?n ph?m b?o hi?m chính cho ngân hàng: M?t là nh?ng s?n ph?m g?n v?i tài s?n ??m b?o nh? b?o hi?m ô tô, nhà chung c?, tài s?n, nhà x??ng máy móc…

?ây là nhóm s?n ph?m luôn ???c c? ngân hàng c?ng nh? doanh nghi?p b?o hi?m ?u tiên ??y m?nh do khách hàng vay v?n b?t bu?c ph?i mua ?? ??m b?o giá tr? tài s?n c?m c?. 

Hai là các s?n ph?m g?n v?i kho?n vay tín ch?p không có tài s?n ??m b?o. ?ây là s?n ph?m g?n v?i sinh m?ng c?a ng??i vay v?n nh?m ??m b?o vi?c công ty b?o hi?m s? thay ng??i vay chi tr? toàn b? kho?n vay ?ang t?n ??ng trong tr??ng h?p không may x?y ra r?i ro.

Ba là b?o hi?m t? nguy?n nh? b?o hi?m s?c kh?e, du l?ch… Nhóm s?n ph?m này chi?m t? tr?ng không cao trong t?ng doanh thu t? bancassurance, nh?ng là s?n ph?m bán kèm nh?m t?n d?ng ngu?n nhân l?c là hàng nghìn cán b? bán hàng, c?ng nh? t?p khách hàng “ch?t l??ng” – nh?ng ng??i có ti?n t?i các ngân hàng.

??i di?n m?t ngân hàng cho bi?t, doanh thu phí t? b?o hi?m ?ang ?em l?i ngu?n l?i nhu?n cao cho ngân hàng do không ph?i tr? thêm quá nhi?u chi phí, mà v?n có ngu?n doanh thu “ròng” l?n và ?n ??nh.

“Gi? s? doanh thu hoa h?ng t? ho?t ??ng bán b?o hi?m c?a m?t ngân hàng là 500 t? ??ng, thì chi phí tr? ph?i b? ra ch? kho?ng 30% và ngân hàng lãi ròng kho?ng 70%. Chính vì ?em l?i m?c l?i nhu?n cao nên các ngân hàng s? ??y m?nh m?ng th? tr??ng này trong n?m t?i. Th?m chí, có ngân hàng ??t m?c tiêu doanh thu bancassurance n?m 2020 t? các s?n ph?m phi nhân th? t?ng 4-5 l?n so v?i n?m 2019”, v? ??i di?n này nói.

Hi?n t?i, các doanh nghi?p b?o hi?m phi nhân th? c?ng ?ang ch?y ?ua trong vi?c h?p tác v?i ngân hàng.

Bên c?nh vi?c c?nh tranh b?ng phí và quy?n l?i s?n ph?m nh? tr??c ?ây, doanh nghi?p b?o hi?m còn t?p trung c?i ti?n công ngh? thông tin ?? ??n gi?n hóa công tác bán hàng, nh?p li?u, th?m chí là b?i th??ng.

??n c?, m?i ?ây, PTI ?ã tri?n khai thành công m?t lo?t giao di?n bán hàng online cho các cán b? bán hàng c?a MSB, VPBank, ACB…

N?u nh? tr??c ?ây, ?? mua ???c s?n ph?m b?o hi?m, khách hàng c?a ngân hàng s? ph?i ch? nhân viên c?a doanh nghi?p b?o hi?m ??n t? v?n và c?p ??n, thì nay nhân viên c?a ngân hàng có th? tr?c ti?p in và g?i gi?y ch?ng nh?n ?i?n t? cho khách hàng…

Theo ?ánh giá c?a các doanh nghi?p b?o hi?m, doanh thu b?o hi?m t? bancassurance c?a kh?i phi nhân th? s? ti?p t?c t?ng tr??ng m?nh trong th?i gian t?i do ho?t ??ng tín d?ng c?a ngân hàng ?ang c?nh tranh gay g?t.

Bancassurance c?ng s? là ngu?n thu m?i giúp các ngân hàng t?ng biên ?? l?i nhu?n. Do ?ó, vi?c t?ng c??ng h?p tác ch?t ch? v?i các ngân hàng ?? tri?n khai các s?n ph?m s? là m?t trong nh?ng ?u tiên hàng ??u c?a doanh nghi?p b?o hi?m trong th?i gian t?i.

Theo (?TCK)

Vi?t bình lu?n